(Xem ảnh thể) Conan chi ta không phải là xà tinh bệnh

Giới thiệu truyện:

Đồng nhân của đồng nhân Conan:" conan chi ta không phải là xà tinh bệnh" cp: Cầm trì ( Gin×Hioso ) Cảnh báo nhỏ⚠: sa điêu hướng. Tất nhiên sẽ có OCC ( vì tác giả không phải bản nhân!!!)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: