|| hyunlix || mời trầu

Giới thiệu truyện:

"quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi, này của xuân hương mới quệt rồi. có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi" - hồ xuân hương -

Danh sách chương: